Närproducerade produkter är en trend i tiden. Det är en trend som Katternö­gruppen understöder i allra högsta grad. En rekordstor andel av Kat­ternös el är närproducerad. På köpet är elmixen en av de allra ”grönaste” i Finland.

Det behöver påpekas att frågeställningen kring grön el inte är så enkel som den ibland framställs. Den el som kommer ur uttaget består av elektroner som alla är lika. Ingen elektron är grönare än någon annan elektron.

Med vissa reservationer kan man ändå tala om ”grön el”. Begreppet myntades av energibolaget Graninge i Sverige 1998 i syfte att utveckla bolagets miljöprofil. Greppet var så framgångsrikt att det numera är inskrivet i EU-direktivet om den inre marknaden att slutkonsumenten har rätt att veta hur elen har producerats.

Graninge gjorde vid samma tid en annan viktig miljöinvestering, nämligen genom att gå in som ägare i Alholmens Kraft. Förutom med pengarna bidrog Graninge med ett stor kunnande under Alholmens Krafts första år, tills Graninge blev uppköpt av Sydkraft under den turbulenta tid då energisektorn avreglerades.

Det man behöver ha klart för sig är att den gröna elen från vindkraft och solceller är beroende av vädret. Man kan aldrig lita på att vind- och solel finns när den behövs. Detta har man i regelverket för den gröna elen glidit förbi genom att ge den utfärdade ursprungsgarantin en giltighet på tolv månader.*

Johan Malinen på den svenska Energimyndigheten beskriver valet av bokföringsperiod ”som en kompromiss mellan vad som är sant och vad som är administrativt möjligt”. Han skulle gärna se en kortare period.Ursprungsgarantin är med andra ord ett finansiellt instrument frikopplat från den fysiska elleveransen. Producenterna kan få garantier för oändligt med grön el i systemet, men garantin innebär inte att den gröna elen verkligen kan produceras när den behövs.

Det räcker alltså inte med el kalkylerad på årsnivå. Vi måste också ha tillräcklig effekt för att producera el i varje läge. Det hjälper inte att fylla mer bensin i tanken, om motorn är för svag för att ta sig uppför backen.Katternögruppens mål är att erbjuda grön el åt alla hushållskunder. Ovanligt nog för energiföretag i Finland producerar

Katternögruppen största delen av denna el själva. Till övervägande del är elen närproducerad, ”reko-el” om man så vill.Den som köper el av oss belastar därför inte miljön med de tusentals kilometer långa ledningsnät och elstationer som behövs för elimporten från Sverige, Norge och Ryssland.Omsorgen om lokalsamhället är själva utgångspunkten för Katternögruppen och vi är stolta över vår unikt stora andel närproducerad grön el.

STEFAN STORHOLM, vd Katternö

*) Elproducenterna kan anhålla om att få ursprungsmärkning av sin el baserad på hur den framställs i produktions-ögonblicket. Denna ursprungsrätt är giltig under ett år framåt i elhandeln, trots att den producerade elen redan förbrukats i samma ögonblick som den producerats.