Stadsstyrelsen i Jakobstad har enhälligt ställt sig bakom ett anbud som Herrfors Ab lämnat på Jakobstads Energiverks distributions-, fjärrvärme- och elhandelsverksamhet. Budet är på 69,55 miljoner euro. Anbudet går nu för avgörande till Jakobstads stadsfullmäktige den 22 december.

Som framgått i offentligheten kräver ny lagstiftning att kommunala affärsverk bolagiseras senast till ingången av 2015. Stadsstyrelsen väljer inför detta alltså att föreslå att merparten av Jakobstads energiverks verksamhet ska säljas till Herrfors Ab.

I köpet ingår inte de andelar i energiproduktionsbolag som Jakobstads energiverk har, närmast i Alholmens Kraft och Pohjolan Voima. Förslaget är att denna verksamhet drivs vidare inom ett nytt bolag ägt av staden Jakobstad.

”Stadsstyrelsen ser en rad fördelar med det här förslaget och har antagit priset”, säger Jakobstads stadssekreterare Milla Kallioinen, som var föredragande i ärendet.

”Stadsstyrelsens bedömning är att det är en bra lösning att distributionsnätet blir del av en större lokal helhet. Det är lättare att sköta underhållet för en större aktör och kostnaden för elkonsumenterna hålls nere. Staden slipper också själv ta sig an de investeringar som framdeles är att vänta”, säger hon.

Milla Kallioinen ser en försäljning till Herrfors som en naturlig lösning också såtillvida att köparen är ett närstående bolag. Jakobstad äger 40,32 procent av aktierna i Katternö Ab, som äger Herrfors till 94,1 procent, och har ett ägande även direkt i Herrfors genom den så kallade B-aktieserien.

”Förslaget innebär alltså att Jakobstad skulle sälja till ett bolag där staden själv är största ägare”, konstaterar hon.

Jakobstads Energiverks anställda fortsätter enligt förslaget som gamla arbetstagare sin anställning inom Herrfors.

Stadsstyrelsens möte den 12 december leddes av första viceordföranden Ulla Hellén. Som följd av jäv deltog varken stadsstyrelsens ordförande Peter Boström, stadsdirektören Mikael Jakobsson eller stadsjuristen Anne Ekstrand i behandlingen av frågan.

”Om stadsfullmäktige ställer sig bakom förslaget, innebär det en viktig konsolidering för Herrfors Ab och Katternögruppen. Herrfors får en större kritisk massa, som säkerställer konkurrensförmågan, och vi ser möjlighet till besparingar och synergier”, säger Herrfors vd Stefan Storholm.

”Till exempel kan vi då planera för en gemensam administration och gemensamma IT-lösningar. Särskilt i IT-frågorna står branschen nu inför betydande investeringar, och då är det en stor fördel att kunna agera i större skala”, säger Stefan Storholm.

Något övertalighetsproblem ser han inte. I den mån personalresurser kan frigöras i Jakobstadsverksamheten kan de utnyttjas av Herrfors, som under senare tid sett sig tvunget att köpa allt mer tjänster utifrån. Det gäller bland annat det arbete som Herrfors står inför i samband med att luftledningarna ska överföras till jordkabel, en process som redan till stor del är genomförd i staden.

”Jag skulle glädja mig åt den här lösningen också för att den skulle visa att den största ägaren tror på Herrfors. Energifrågorna är komplexa, investeringsintensiva och kräver lång framförhållning, och då är det viktigt att ha starka och lokalt förankrade ägare”, säger Stefan Storholm.

Om stadsfullmäktige godkänner köpet, vad ska Jakobstad göra med pengarna?

”Det är mycket pengar och en sak för stadsfullmäktige att avgöra”, säger Milla Kallioinen.

Hon hänvisar till att prioritetslistan i det strategidokument som stadsfullmäktige antogs i våras toppas av avbetalning av skulder, satsningar i social- och hälsovården och satsningar i grundskolan.

Eventuella frågor besvaras av Jakobstads stadssekreterare Milla Kallioinen, tel. 044-7851651, och Herrfors vd Stefan Storholm, tel. 044-7815330.